题自画小幅

tí zì huà xiǎo fú

shā ōu tóng zhù shǔi yún xiāng,
bù jì hé huā jī dù xiāng。
pǒ guài má gū tài duō shì,
yóu zhī rén shì yǒu cāng sāng。
Processed in 0.258248 Second , 37 querys.