班婕好

bān jié hǎo

fān yīn qì zhì jǐu,
zhuǎn niàn chǒng ēn piān。
dēng àn zēng chéng yè,
huā fēi cháng xìn nián。
qīu fēng yǒu shí xiē,
tuán shàn qǐ cháng juān。
dú xī luō yī sè,
chén shēng bù zài xiān。

虞景星的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.301156 Second , 37 querys.