春雪映早梅

chūn xuě yìng zǎo méi

qīng chén níng xuě cǎi,
xīn hòu biàn tíng méi。
shù ài chūn róng biàn,
chuāng liáng shù sè cūi。
hán jiāng tiān fěn bì,
jī rùn lv̌ qīng tái。
fēn míng lìu chū rùi,
yǐn yìng jī zhī kāi。
wén dí huā yí luò,
hūi qín xīng zhuǎn lái。
qū chéng fēi guǎ hé,
cháng shǐ sī yōu zāi。

庾敬休的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.241687 Second , 37 querys.