奉和九日幸临渭亭登高应制得樽字

fèng hé jǐu rì xìng lín wèi tíng dēng gāo yìng zhì dé zūn zì

yù qì sān qīu jié,
dēng gāo jǐu qū mén。
gùi yán luō yù zǔ,
jú lǐ yì fāng zūn。
zūn zhǔ gūi hóng dù,
chéng yún wǔ hè xuān . wēi chén làn péi shǎng,
kōng hé shèng míng ēn。

于经野的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.268564 Second , 38 querys.