将之金陵舟次古虞侯关

jiāng zhī jīn líng zhōu cì gǔ yú hóu guān

rú suō zé měng zhú réng líu,
jiā yǒu cí qīn yì yuǎn yóu。
zuò kè yī shēn qīng sì yàn,
yī rén wàn shì zhuó rú jīu。
yǐ wú shùi kè chóu guān lì,
shèng yǒu qín shū dù sù qīu。
yáo wàng jīn tái chūn shàng zǎo,
xiá xīn xiān jì gǔ yú hóu。

余晋祺的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.259944 Second , 37 querys.