和陈倅游西湖

hé chén cùi yóu xī hú

gāo chéng lián shǔi shí,
dùi jǐng wèi néng huán。
bái rì lín líu zuò,
qīng fēng bàn wǒ xián。
zòng xīn yí zhuō qù,
bàn zùi rù huā jiān。
wèi bì féng sēng yǔ,
lián xiāng yǐ jiě yán 。

于九流的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.396227 Second , 37 querys.