望五指山

wàng wǔ zhǐ shān

xiān zhǎng sēn sēn duàn fù lián,
qiān nián pī pò hǎi zhōng tiān。
zhāo lái sì wǎn shěn xiāng shǔi,
mù hòu rú hūi zhǔ míng yān。
rì yuè wǎng huán wán liǎng nòng,
yún xiá héng mǒ bǐ gū xuán。
yù jiāng zuǒ shǒu tóng jūn wò,
zhǐ diǎn qiāng hú chū dà yuán。
Processed in 0.297886 Second , 37 querys.