咏赵

yǒng zhào

zì shì zōng chén dì yī rén,
piān ān nà kě sòng zhōng xīng。
lóng xū lèi sǎ zhī hé chù,
xiàn yǒu zhōng hún rào hǎi bīn。
Processed in 0.349850 Second , 37 querys.