咏曲

yǒng qū

sì jiāng wēi míng shǒu shù zhāng,
rěn jiāng wàn lǐ zhé zhōng liáng。
fēng mén líng shàng gū yuán jiào,
měi dào qīu lái yì fú qiāng。
Processed in 0.562257 Second , 37 querys.