早春洛阳答杜审言

zǎo chūn luò yáng dá dù shěn yán

zǐ zé nián guāng wǎng fù lái,
dù bà yóu rén qù bù húi。
ruò fēi zài bǐ dēng lín gé,
dìng shì chūi xiāo bàn fèng tái。
lù bàng táo lǐ huā yóu nèn,
bō shàng fú qú yè wèi kāi。
fēn míng jì yǔ cháng ān dào,
mò jiào líu zhì luò yáng cái。

于季子的更多古诗

  • 《咏项羽》

    北伐虽全赵,东归不王秦。空歌拔山力,羞作渡江人。

Processed in 0.275092 Second , 37 querys.