送危应奉分院上京

sòng wēi yìng fèng fēn yuàn shàng jīng

xiá lù chuán qīng jǐng,
jīn yú jiā cǎi zhān。
huán rú xiàng gū shè,
jù bǐ xìng gān quán。
yuàn shù fēn chéng wò,
guān yú shǐ wěi qián。
cóng chén piān chǒng jìn,
zài bǐ màn chéng biān。
Processed in 0.305389 Second , 37 querys.