葛编修挽歌

gé biān xīu wǎn gē

xī bié qíng hé lè,
jīn huán yǔ xiàng shúi ?
yōu fáng tōng bèi què,
kōng guǎn juàn wú sī。
wèi guò xú gōng mù,
tú huái yǒu dào bēi。
biǎn zhōu wàng hú qū,
qīng lèi shī jiāng lí。
Processed in 0.263240 Second , 34 querys.