赋得钜野泽送宋显夫佥事之南山

fù dé jù yě zé sòng sòng xiǎn fū qiān shì zhī nán shān

dī shàng lǐu shěn shěn,
chūn pú fàn zhǔ qín。
jì tián dōng hùi kuò,
wèn shǔi běi líu shēn。
luò rì yī zhōng zhǐ,
fú yún jī tài yīn。
wēi máng kàn bù jǐn,
hún sì bié shí xīn。
Processed in 0.351306 Second , 37 querys.