赋得君子泉送彭公权为黄州教

fù dé jūn zǐ quán sòng péng gōng quán wèi huáng zhōu jiào

jūn zǐ méi yǐ jǐu,
yí jǐng jùn zhāi zhōng。
běn yù sī rén yì,
jiān quán zé wù gōng。
yín chuáng bó gù xiǎn,
yù zhòu luò hán tóng。
jī rì qū guān shè,
héng jīng sòng yǎng méng。
Processed in 0.376666 Second , 37 querys.