送霍维肃令尹

sòng huò wéi sù lìng yǐn

wò shǒu lán gōng wài,
zhāo guāng mǎn jìn tú。
shān hán zhī sāi jìn,
yuàn jìng jué yīng shū。
cǎo cǎo lí zūn jì,
yōu yōu zhēng liàng qū。
huán yìng zhěn shí niàn,
bù xiàn bào jīn wú。
Processed in 0.297597 Second , 37 querys.