宴晴江山拱北楼

yàn qíng jiāng shān gǒng běi lóu

hàn chí kāi xìu gé,
xiāo rán sì zhǔ gōng。
qíng jiāng huá shǔn wài,
liè xìu qǐ qián zhōng。
shù sè fāng zūn lv̀,
hé huā fěn liǎn hóng。
xián wáng jìng ài kè,
lè yàn yì hé zhōng。
Processed in 0.322822 Second , 37 querys.