嘉树轩

jiā shù xuān

jiā zhí jiāng bǎi sùi,
jī cùi guǎng tíng jiān。
gāo kē chū lv́ xiàng,
dī zhī yìn jǐng gān。
líu gāo cóng fēng yáng,
fāng qì sàn rú lán。
bié yǒu qīng shuāng jié,
jiāng tóng qǐ shù kàn。
Processed in 0.259947 Second , 37 querys.