祝蕃远经历挽诗

zhù fán yuǎn jīng lì wǎn shī

yì gǔi wú huán chè,
liáng chuān yǒu yuàn sī。
cāng tái shēng jìu guǎn,
sù jiǎn wěi kōng wéi。
gōng shèng shúi xiāng diào,
yú fān shǎo jiàn zhī。
wéi yìng wèn dào zhě,
jì mò jiàn jiāng lí。
Processed in 2.170470 Second , 37 querys.