题蛾眉亭

tí é méi tíng

kōng tíng kàn níu zhǔ,
gāo gāo líng zǐ fēn。
chéng jiāng wàn lǐ zhì,
huá è liǎng méi fēn。
luò rì jiān xiá cǎi,
líu guāng chéng qǐ wén。
píng xuān yǐn lán zhuó,
xīu yì xiè jiāng jūn。
Processed in 0.255091 Second , 37 querys.