汪尚书夫人挽诗

wāng shàng shū fū rén wǎn shī

xuān xuān yǐn cháng fú,
xiāo míng lv́ jǐng jiān。
jīng lián qǐ xiá gé,
lù zhǐ jìng tíng shān。
quán dǐ luán tái yǎn,
chéng zhōng dí gài huán。
shàng shū lǎo gūi guó,
shúi yǔ xí fāng lán。
Processed in 0.261877 Second , 37 querys.