寄题环秀亭

jì tí huán xìu tíng

zōng lǎo lái xiāng bào,
huáng méi dào yǐ píng。
chuán wén yī fēng xià,
lín tiào jǐu jiāng héng。
xiàng gōu shúi néng huài,
xiāng tái jī kě chéng。
píng xún jī xiǎo jié,
yòu fù dào kūn míng。
Processed in 0.206400 Second , 37 querys.