题段应奉山水图

tí duàn yìng fèng shān shǔi tú

shǔi rú yǎn xī shǔi,
shān sì wò zhōu shān。
xiǎng jiàn lú yú měi,
biǎn zhōu cháng bù huán。
Processed in 0.286938 Second , 37 querys.