题红悔翠竹图

tí hóng hǔi cùi zhú tú

zhú yè méi huā yī sè chūn,
yíng yíng cùi xìu yǎn dān chún。
xīu yán huà shǐ wú qíng sī,
què shèng gōng zhōng jiǎn cǎi rén。
Processed in 0.432879 Second , 37 querys.