赠澄上人

zèng chéng shàng rén

huài sè yī cháng hù qī tiáo,
shǒu chí jīng juàn yì xiāo xiāo。
tóu tuó sì lǐ xiāng féng hòu,
yòu xiàng tiān tái fǎng shí qiáo。
Processed in 0.340341 Second , 37 querys.