别樊时中廉使

bié fán shí zhōng lián shǐ

guāng lù qiáo xī xī jiě xié,
chūn xīng yù bàng lù pán dī。
zì lái guān lǐu duō lí sī,
gèng zhù chéng wū zài shàng tí。
Processed in 0.231101 Second , 37 querys.