南归偶书二首 其二

nán gūi ǒu shū èr shǒu qí èr

èr yuè bù gūi sān yuè gūi,
yǐ jiāng xíng qiè juǎn zhēng yī。
yīn qín wèi bào jiā yuán shù,
huǎn huǎn kāi huā huǎn huǎn fēi。
Processed in 0.264634 Second , 37 querys.