题光禄主事虎仲桓海棠图

tí guāng lù zhǔ shì hǔ zhòng huán hǎi táng tú

shěn xiāng jié gǔ nòng chūn bēi,
xí shàng cái kàn bàn zuò dūi。
zhēng sì jūn jiā píng zhàng lǐ,
nián nián sùi sùi yǒu huā kāi。
Processed in 0.268171 Second , 37 querys.