白马谁家子

bái mǎ shúi jiā zǐ

bái mǎ shúi jiā zǐ,
lv̀ pèi màn hú yīng。
yāo jiān shuāng bǎo jiàn,
cǔi càn xuě huā míng。
fǔ chū jīn huá shěng,
huán guò wǔ fèng chéng。
jūn wáng sì yán sè,
qī bǎo fèng wēi shēng。
yè rù qióng lóu yǐn,
jīn zūn mǎn xìu yíng。
yàn jī chén lv̌ wǔ,
chǔ nv̌ zòu míng zhēng。
kāng kǎi gù bīn cóng,
yīng fēng sì zuò shēng。
yī zhāo fù gùi jǐn,
bù rú qīu cǎo róng。
qián lóu gù pín jiàn,
qiān zài yǒu yú míng。
Processed in 0.288766 Second , 37 querys.