龙丘苌吟赠程子正

lóng qīu cháng yín zèng chéng zǐ zhèng

zhàn lóng qǐ xīn shì,
qún niǎo yì piān piān。
wěi zāi lóng qīu shēng,
bào qín gūi gù shān。
yǎng shì tiān jì hóng,
fǔ nòng xí shàng xián。
qīng yīn fā shū yuè,
yì xiǎng yí jiàn quán。
yōu yōu fèng xiáng hàn,
wǎn wǎn qíu mèi chuān。
qīng fēng zì qiān gǔ,
hé yòng néng cǎo xuán。
Processed in 0.279327 Second , 37 querys.