送胥式南还

sòng xū shì nán huán

mèng dōng hán lv̀ yìng,
yuán yě jiàng fán shuāng。
kè zǐ juàn yóu lǎn,
jié sì huán gù xiāng。
qū chē chū chéng què,
xù rì xuán jīng guāng。
qǐ gōng shàng làn làn,
cùi gé hòu cāng cāng。
qǐ wú liáng huá zhì,
xī jǐng fā qīng yáng。
fù gùi zài róng yù,
pín jiàn yǒu ān xíng。
héng kǒng sùi nián pò,
gāo lán diāo zǐ fāng。
jūn kàn shā shàng yàn,
qiān hé nǎi súi yáng。
Processed in 0.259742 Second , 37 querys.