题刘氏听雪楼

tí líu shì tīng xuě lóu

qún fēng yǒng lín jiàn,
xīu zhú yù jīng jīng。
yìn xiàng qū chí hǎo,
shēng wéi xuě yè qīng。
tiān hán sān rì wò,
rén dào shì yuán shēng。
Processed in 0.302987 Second , 37 querys.