马伯庸中丞哀诗

mǎ bó yōng zhōng chéng āi shī

jié yīng qū wèi què,
fǔ yǎng èr shí shuāng。
huà yùn yì qiān shì,
gù lǎo jīn jǐn wáng。
wéi shí yóu gōng mén,
shí jié hùi gāo táng。
zhēng róng fèng yú lùn,
xuàn yào xī bào zhāng。
zhì ruò rù xìu chén,
shēng ruò bǎo sè zhāng。
yí ruò lóng wén dǐng,
yè ruò zhào yè dāng。
qiān mián chū gōng qiǎo,
huàn miào jí háo máng。
chōu sī jīu huáng zhú,
zhèn zǎo yǒng shí kāng。
shì shí zhāo tíng shàng,
cái yàn hóu yǒu wàng。
gōng rú yì qíu chū,
wàn jì wèi líu xíng。
niàn cǐ jīn yǐ yǐ,
sōng bǎi yǎo máng máng。
qū chē rù kē lǐ,
qióng mén wěi jìu héng。
zhū yí qīng yuān hé,
táo jǐn gù xī huāng。
lóng huǒ chū jìng qīu,
yù héng biàn chūn yáng。
zhāo róng jì yǐ yǔn,
xī xiāng qǐ bù fāng。
gǎn bǐ tūi lún shǐ,
cè cè wǒ xīn shāng。

余阙的更多古诗

 • 《大别山柏树》

  奇树如蛟蜃,盘骫上虚空。孤生虽异桂,半死反如桐。

  香带金炉气,色映绮钱中。灵从后皇服,年随天地终。

  常瞻北枝翠,终古郁葱葱。

 • 《李白玩月图》

  春池细雨柳纤纤,手倦挥毫日上帘。想得停杯江海夜,月明照见水晶盐。

 • 《竹屿》

  秋水镜台隍,孤洲入淼茫。地如方丈好,山接会稽长。

  紫蔓林中合,红莲叶底香。何人酒船里,似是贺知章。

Processed in 0.301032 Second , 37 querys.