九日宴盛唐门

jǐu rì yàn shèng táng mén

jīn rì liáng yàn jí,
yù zhàng shè jīn xuán。
bīn chēng cǐ jiā chén,
lìng dé yìng zhòng gān。
qī qī qīu yáng shēng,
zhàn zhàn jiāng jǐng xiān。
xī chí sān shì jīn,
dōng zhān jǐu huá shān。
wén tuān dài fěn dié,
qīng yún fù cǎi zhān。
qīng gē sòng yín jué,
fàn cǐ qīu huā yán。
jiē yú yuǎn zhēng rén,
bié jiā jīn sì nián。
cǎi wéi yè gūi shù,
cāo zhú zhāo zhì yuán。
wēi cǐ yī rì huān,
kǔ xīn liáng kě lián。
zhōng shāng gǎn qián dié,
fǔ yùn dāng tài nián。
fán chái shèng táng jùn,
fàn zhōu cōng jiāng qián。
lín chuān shè cháng jiāo,
xióng fēng tūi bā yán。
shù rú móu cóng yì,
rèn zhòng lì nǎi mián。
wǔ gōng jì wú chéng,
wén dé hé yóu xuān。
wēi xūn tǎng yǒu jì,
gǎn kùi lǔ zhòng lián。
Processed in 0.274076 Second , 37 querys.