送康上人往三城

sòng kāng shàng rén wǎng sān chéng

cháng dēng dà lóng líng,
héng shuò shì sì fāng。
yuán yě hé xiāo tiáo,
bái gǔ fēn jiāo héng。
wéi xī xīu míng rì,
zī chéng guān jīng yáng。
fāng jiāo liè huá wū,
wén xiāng bèi wǔ zhāng。
chéng chē yī chī xìu,
gùi nǐ jīn yǔ zhāng。
cǐ huò shúi suǒ wèi ?
niàn zhī wǔ nèi shāng。
shù rú mìu chéng zhàng,
yǒng lài tiān jiàng kāng。
cōng yáng jiāng jiě jiǎ,
wǎn yì jìn kāi jiāng。
gēng fū yuán nán mǔ,
shì nv̌ gè zài sāng。
niàn zǐ zhōng lín shì,
zhèn cè yì yǒu xíng。
wǒ wén sān chéng měi,
lóng líng zài qí bàng。
lián lín jī xīu zǔ,
xià yǒu chéng hú guāng。
míng dāng xǐ jiǎ bīng,
cóng zǐ wò shí chuáng。
Processed in 0.385438 Second , 37 querys.