云松楼

yún sōng lóu

chū rì gāo lóu shàng,
juàn màn dùi huáng shān。
huáng shān chū xiāo hàn,
làn màn fā qīng lián。
cān chà fēi yī zhuàng,
zhāo xī kàn lv̌ yán。
jǐu huá chéng shuāng xì,
jìng tíng fù pián yán。
màn màn yún mì líng,
shěn shěn sōng fù quán。
qīng biāo zuò zhōng qǐ,
rú wén dì nv̌ xián。
jìng yǒu yōu shì lè,
dòng wú chén lv̀ qiān。
xiāo yáo yuè xīn mù,
zī dào kě cháng nián。
Processed in 0.258987 Second , 37 querys.