九日鄂渚登高

jǐu rì è zhǔ dēng gāo

nán zhōu lǐ qīu fú,
jiā jié xié gān yáng。
yuán yǔ mù zhōng yǒu,
lín tiào shè chóng gāng。
wéi shí tiān qì sù,
fēn jú yǐ zhān shuāng。
léi léi fēng zhèn gǔ,
qī qī rì zài fáng。
gāo yún liàn chǔ xìu,
yào jǐng yóu chuān liáng。
wēi jìng chū dān lín,
liè zuò fàn jīn shāng。
jiā bīn wèi hùi hé,
liáng hùi ān kě cháng。
yīng cáo xìng wén yǎ,
xiàn chóu níng jì xíng。
yù kǒng huán chūi mào,
fán jūn jiè tài kāng。
Processed in 0.427151 Second , 37 querys.