送观至能赴归德知府

sòng guān zhì néng fù gūi dé zhī fǔ

shàn lǐ chóng fù jiào,
cháng jùn děng pēng xiān。
kuàng zī jǐu diāo zhài,
wàng zhì qiē xiān yuān。
shòu zǔ chéng míng lǐ,
jié sì shuāng què qián。
yàn jiāo fāng cǎo xiē,
shāng xū dà huǒ xuán。
gāo huái bó xiāo hàn,
lǎn pèi shū kǎi rán。
kúi zǐ mèi shí yòng,
zài tuó cóng gān quán。
shù wén liǎng qí yǒng,
wèi yú shū hàn piān。
Processed in 0.285711 Second , 37 querys.