题黄河清艮岑幽居

tí huáng hé qīng gèn cén yōu jū

dà míng zhào sì hǎi,
zhī zǐ nǎi lù shěn。
yuǎn jué rén yì bàn,
jié yǔ yōu yán yīn。
hùi yì gǔ zhōng lù,
zhǎn zé běi shān cén。
chuāng yīng xiǎng chū yìn,
lǒng yuè túi xī lín。
shí píng qū shǔi jī,
xiāo sàn fā cháng yín。
wěi huà liàng wèi dá,
zhì lè kǒng sùi yín。
yuán qín gǔ zhāo yǐn,
niàn zǐ wèi xūn xīn。
Processed in 0.335367 Second , 37 querys.