南山赠隐者

nán shān zèng yǐn zhě

jūn jiā nán shān xià,
nán shān guǒ hé rú。
kāi gé jǐn yún lù,
xiàng bèi líng kōng xū。
mù kè cǎi bì lì,
yuàn nv̌ yǒng mí wú。
hé dāng qiān bái quǎn,
jiàn jūn yán xià shū。
Processed in 0.239276 Second , 37 querys.