题周伯宁画

tí zhōu bó níng huà

shā jī qǐ wú xiàng,
píng lù hū chéng hóng。
cāng shēng shǔn měng hǔ,
rì yù jīng fēn hóng。
jǔ mù xū lǐ jiān,
dàn jiàn hāo yǔ péng。
wéi yǒu wáng guān gǔ,
yú jīn sì huà zhōng。
Processed in 0.291580 Second , 37 querys.