安庆郡庠后亭宴董佥事

ān qìng jùn xiáng hòu tíng yàn dǒng qiān shì

jīng ní qǐ xiāng hàn,
jùn yì jǐn shāo cán。
zī chéng dú wán hǎo,
shǐ zhě yī cán yán。
shěng fēng jiàng wén yòu,
mǐ jié zūn qū gān。
shuāng chí jiā xíng jìng,
lèi xiè zài yún jiān。
tiān jìng qún fēng chū,
dì jiǒng cāng jiāng huán。
xiá shēng shè jiāo tái,
yàn méi féng lóng shān。
cán zūn huá táng shàng,
mìng zhuó fǔ wēi lán。
zhǔ rén sòng yáo jué,
dàn yún jiā hùi nán。
qǐ wèi bēi jǐu huān,
lè cǐ bà mín ān。
pò yuān wú héng cǎi,
qīng chuān yǒu jí lán。
míng chén qǐ cān fú,
xiāng wàng zǔ zhòng guān 。
Processed in 0.357968 Second , 37 querys.