自集贤岭入大龙山

zì jí xián líng rù dà lóng shān

wǎn gōng biāo chǔ diàn,
zī líng yùn qí xíng。
cùi jī cōng jiāng hǔ,
chóng guān lv̌ méng chéng。
jiè tú rù zhōng lín,
píng gāng zhù wǒ jīng。
yán wàng shī lái zhú,
zhōu lǎn duō suǒ jīng。
é é shí chuāng chù,
yǎo yǎo yán xìu míng。
lí lí yún zhāo jī,
càn càn shù fū róng。
guān gōng shè míng yàn,
qún gǔ zhèn xián shēng。
yǎng lián shān rén jū,
fǔ yuè dòng xià gēng。
cāng lóng qǐ chūn hòu,
jīn hǔ shōu guāng jīng。
quán jiā jì fēi xué,
nóng yòng huò kě míng。
yuàn yán tóng zài zhě,
wèi ěr zhù ā bīng。
Processed in 0.288020 Second , 37 querys.