鹤斋

hè zhāi

yè xiàn fēi fú xì,
qín gāo jià chì lín。
qǐ ruò qīng tián hè,
xiāo sǎ nǎi xiān lún。
shuā yǔ qí shù cè,
zhèn lì huá chí jīn。
qiān téng wàng xiāo hàn,
yì qì yǐ chōng tiān。
liàn yè liàng yǒu yàn,
miè jǐng rù wú yín。
huán chéng guò gōu líng,
jǔ shǒu xiè xiāng rén。
Processed in 0.503564 Second , 37 querys.