玉雪坡为周伯温赋

yù xuě pō wèi zhōu bó wēn fù

jiāng méi yǒu zhì xìng,
néng yí jūn zǐ yán。
kāi huā jìng fāng jié,
zhuō xìu dài chūn hán。
wéi yǔ yù tóng sè,
huán chī xuě yì cán。
fāng xiāng fú luō xìu,
rú xūn jīn bó shān。
zhì cǐ bīn xí shàng,
rén rén bié yì kàn。
Processed in 0.236200 Second , 37 querys.