送别北山都谏

sòng bié běi shān dū jiàn

zhú xī tíng xià fàng zhōu xíng,
yī qū lí gē sòng kè qíng。
qù jǐn yóu rén shān sè mù,
kūn lún gāng pàn yòu cháo shēng。
Processed in 0.272309 Second , 37 querys.