次高原朴见寄韵

cì gāo yuán pò jiàn jì yùn

nián shǎo zān huā yā mào yán,
fēi shāng zǒu jiǎ jìng chūn xiān。
kōng yú lǎo lèi zǒu shān shī,
zhē mò xīn chóu bái fā tiān。
shēng jì yǒu yá cán shàng bó,
gōng tíng wú shì niǎo kūi lián。
xī rén màn shuō yáng zhōu hè,
zì xiào xióng yú qǐ dé jiān 。
Processed in 0.307743 Second , 37 querys.