次韵俞仲桓见寄

cì yùn yú zhòng huán jiàn jì

bái fā hé chóu qǔ cì shēng,
guān hé qiān lǐ gù xiāng qíng。
zì cóng qīu yàn nán zhēng hòu,
rì rì huái biān wèn kè chéng 。
Processed in 0.313341 Second , 37 querys.