拟韩昌黎山石

nǐ hán chāng lí shān shí

shān shí lv̀ zú héng cùi wēi,
pù bù sǎ luò yín qíu fēi。
yín qíu pēn shǔi xǐ shí dèng,
shān cǎo nóng lv̀ méi tái féi。
wǒ shēng kù yǒu shān shǔi pǐ,
dàn kǒng rén shì zhī yīn xī。
shǒu bō yān wù rù gǔ sì,
sēng jù shū sǔn liáo wǒ jī。
jiè sù duǎn tà bù zhī xiǎo,
gǎo gǎo chū rì guāng zhào fēi。
shàng qióng qiào bì xià yīn gǔ,
yōu huáng gǔ mù yān fēi fēi。
shān qín rào shù lǎo yuán xiào,
yīn yá sēn sēn sōng sì wéi。
bái yún xiāng zhú dēng jué dǐng,
qiān rèn gāo gāng zhèn wǒ yī。
yī qīu yī hè zì xíng lè,
hé bì rú mǎ cháng xián jī。
shān yuè sǒng qiào lǒng téng xiào,
yīng qíng hǎo jué hú bù gūi。
Processed in 0.286613 Second , 37 querys.