送砚与整套元真广文

sòng yàn yǔ zhěng tào yuán zhēn guǎng wén

chā tiān wàn rèn fú róng fēng,
máng máng jī cùi lián qīng kōng。
zhōng yǒu qiān nián jī yù gǔ,
shān qí shǔi guài xìu suǒ zhōng。
tāng yá jué bì bù kě dào,
hǔ bào shǒu hù yān luó fēng。
yī zhāo liáng gōng duó tiān zào,
yún jīn yuè fǔ mó líng lóng。
tà tiān xià gē bì yún sǔi,
wǎng wǎng pī lì liáng shé lóng。
bīng cán tǔ sī zhī xīn jìu,
luō wén guāng yíng fú qīng tóng。
rén jiān hé chù yòng cǐ wù,
zào huà yù fù wén zhāng gōng。
xiān shēng zǎo wǎn yùn chuán bǐ,
pàn huā shì cǎo péng lái gōng。
shǒu hūi wǔ sè bǔ tiān lòu,
fàng kāi bái rì xiāo yīn hóng。
zuò lìng wàn wù wú qiāng lì,
jǐn cóng bǐ dǐ shēng chūn fēng。
cǐ shí nóng mò shū dà zì,
zhèng xū jù shí xiāng zhūi cóng。
yuàn gōng shōu shí cǐ zhì bǎo,
xiāng bàn tā nián cān huà gōng 。

俞君选的更多古诗

    未找到内容

Processed in 0.658339 Second , 37 querys.