题陆季宏画碧桃花

tí lù jì hóng huà bì táo huā

fēi qù sān qiān lǐ,
kāi guò jī jié chūn。
cǐ yán shúi jiě dé,
huán rǔ rì dōng rén。

虞堪的更多古诗

Processed in 0.322907 Second , 37 querys.